Meslek Liselerinin Elektrik Elektronik Teknolojisi 10. sınıfında okutulan Elektrik Elektronik Ölçme dersinin El ve Güç Aletleri modülünün sorularıdır. Elektrik Elektronik Ölçme yazılılarına çalışırken bu soruları çözmeniz sizin için çok faydalı olacaktır. Bu sorular Elektrik Elektronik Ölçme 1. dönem 1. yazılı , 2. yazılı ve 3. yazılı sınavlarına çalışırken faydalı olabilir. Cevap anahtarı konunun bitimindedir.

KONTROL VE VİDA SIKMA ALETLERİ

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan kısımlara doğru ifadeleri yazınız.
1.  …………………………..  bir elektrik devresinde ya da sistemde gerilimin olup
olmadığını anlamak için kullanılan bir test aletidir.
2.  Ġki uçlu dijital kontrol kalemlerinde canlı noktaya (gerilim olan nokta, faz) kırmızı
renkli uç değdirilirken siyah renkli uç    …………………………..  bağlantısına
değdirilir.
3.  …………………………..tornavidalarda döndürme iĢlemi sırasında kuvvet vida
kafasına iki noktadan uygulanırken  …………………………..  tornavidalarda kuvvet,
dört noktadan uygulanır.
4.  Küçük boyutlu elektronik cihazların (CDROM, Dijital fotoğraf makinesi vb.) mekanik
kısımlarını birbirine tutturabilmek için kullanılan minyatür vidaları sıkmak ya  da
gevĢetmek için ………………………….. kullanılır.
5.  Tornavidalar  …………………………..ceplerinde taĢınmamalıdır.
6.  Tornavida bir baĢkasına verilirken önce    …………………………..  kısmı
uzatılmalıdır.

Basit kesici ve şekillendirici aletler:

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.  Aşağıdakilerden hangisi kablo kesmek için kullanılmaz?
A)  Pense
B) Cımbız
C) Kargaburun
D)  Yan keski
2.  Değişik çaplardaki kabloların dıĢ kısmında bulunan ve elektriksel yalıtkanlığı
sağlayan izole malzemeyi kablodan ayırmak için kullanılan el aleti aĢağıdakilerden
hangisidir?
A)  Testere
B) Bıçak
C) Kablo soyma pensi
D)  Maket bıçağı
3.  İyi cins karbonlu çelik malzemeden yapılmış ve tahta, metal, taĢ gibi maddelere Ģekil
vermek için kullanılan el aleti aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Düz uçlu keski
B) Kargaburun
C) Testere
D)  Pense
4.  Yüzey temaslı elektronik malzemeler ve çok küçük boyutlu vidalar vb. elle
tutulamayacak kadar küçük boyutlu malzemeleri tutmak için kullanılan el aleti
aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Kargaburun
B) Cımbız
C) Makas
D)  Çakı
5.  Tahta ve plastik gibi malzemelerin üzerinde, düzgün kesme iĢlemleri
gerçekleĢtirebilmek için çizgiler ve işaretler oluşturmaya yarayan el aleti
aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Nokta
B) Çizecek (bız)
C) Testere
D)  Cımbız
6.  Aşağıdakilerden hangisi bir çekiç türü değildir?
A)  Metal çekiç
B) Lastik çekiç
C) Plastik çekiç
D)  Cam çekiç

7.  Üzerindeki dişler yardımıyla talaş kaldırarak iş parçasını istenen biçim ve ölçüye
getirmeye, yüzeyleri düzeltmeye ve bilemeye yarayan el aleti aĢağıdakilerden
hangisidir?
A)  Eğe
B) Çekiç
C) Makas
D)  Testere
8.  İçerisinde birden fazla bıçağın gizlenebildiği, cepte taşınan, bıçak boyutları 1 cm ile
30 cm arasında değişebilen ve  kâğıt  kesme, kablo soyma, ağaç yontma gibi birçok
amaç için kullanılabilen el aleti aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Makas
B) Çakı
C) Maket Bıçağı
D)  Nokta
9.  Metal plakaları el ile kesmeye yarayan el aleti aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Teneke makası
B) Makas
C) Maket bıçağı
D)  Testere
10.  Vurularak kuvvet uygulanan yüzeye fiziksel zarar verilmemesi gereken durumlarda
(örneğin çizilmemesi gereken ahĢap mobilyaların ya da otomobil parçalarının
montajında) kullanılan çekiç türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Lastik çekiç
B) Plastik çekiç
C) Tahta çekiç
D)  Metal çekiç

 

KESİCİ VE DELİCİ ALETLER

AŞağıdaki cümlelerin sonunda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.  (…)Darbeli matkap,  temel olarak metal bir kılıf içerisine yerleĢtirilmiĢ bir elektrik
motorudur.
2.  (…)Matkapların tutma kısmına mandren denir.
3.  (…)Kırıcı delici matkaplar seçilen uca göre hem delme hem de kırma iĢlemlerini
gerçekleĢtirebilen matkap türüdür.
4.  (…)ġarjlı el matkapları 220V AC gerilim ile çalıĢır.
5.  (…)Pnömatik matkaplar, dönme kuvvetini oluĢturmak için elektrik enerjisini  değil,
sıvıların itme kuvvetini kullanır.
6.  (…)Tezgâh üstü matkaplarda mandren bulunmaz.
7.  (…)Elmas matkap ucu ile duvar delinebilir.
8.  (…)Delme esnasında açığa çıkan talaĢlar, tezgâhtan uzaklaĢtırmak için çıplak elle
tutulmalıdır. (……)
9.  (…)Spiral taĢlama ve  kesme makinesi, metal, plastik ya da ahĢap malzemelere Ģekil
vermek ya da onları kesmek amacıyla kullanılabilen elektrikli el aletidir.
10.  (…)ġarjlı tornavidaların uçları değiĢtirilebilir.

 

ANAHTARLAR

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.  Kombine anahtar takımları, bir açık  ağızlı (çatal) anahtar ve bir de
………………………….. anahtarın birleĢiminden oluĢmuĢtur.
2.  …………………………..  anahtarlar, sadece doğru boyutlu anahtar veya soket
bulunamadığı durumlarda kullanılmalıdır.
3.  Boru anahtarı, yuvarlak yumuĢak demir    …………………………..  ve bağlantı
parçalarını döndürmek için kullanılan bir anahtardır.
4.  …………………………..anahtarları altıgen soket Ģeklinde vidaları söküp takabilmek
için kullanılan bir anahtar çeĢididir.
5.  …………………………..  anahtarlarında,  soketler döndürülecek cıvatanın kafasına
oturtulduktan sonra soketin üst kısmına tutma aparatı takılarak cıvata gevĢetilir ya da
sıkılır.
6.  …………………………..anahtarlar somun ya da cıvata baĢlarını her taraftan kuĢatır.
Anahtar ağızlarında 6 noktadan ve 12 noktadan kavrayan tipleri mevcuttur.
7.  Takım çantasının kullanım amacı    …………………………..bir arada ve düzenli bir
Ģekilde muhafaza edilmesidir.

 

LEHiMLEME MALZEMELERi

 

AĢağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.  ………………………….., elektronik baskı devre kartlarında, lehim ile karta
tutturulmuş olan malzemeyi lehim katmanını kart üzerinden kaldırarak sökmeyi
kolaylaĢtıran bir el aletidir.
2.  Lehimleme iĢlemi yapılırken birleĢim yüzeyini ısıtmak ve    …………………………..
eritmek için kullanılan elektrikli el aletine havya denir.
3.  Ağır elektrik bağlantıları (kalın kablo bağlantıları), vitray montajı ve sac metallerin
birleĢtirilmesinde  …………………………..kullanılır.
4.  Havya altlıkları  …………………………..olarak da isimlendirilebilir.

 

DİĞER FAYDALI EKİPMANLAR

 

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.  (…)Tüpler içinde muhafaza edilen dolgu malzemesini yüzeylere uygulamak için
kullanılan el aletine silikon tabancası denir.
2.  (…)Deney bordu, elektronik devrelerin baskı devresini hazırlamak için kullanılır.
3.  (…)Yağdanlık, yapısında diĢli ya da piston bulunan (motor vb.) ve sürtünmeyi en aza
indirmek için makinelere tatbik edilen yağı saklamak için kullanılan bir gereçtir.
4.  (…)Merdiven, çalıĢılacak yerin yüksekliğinin insan boyunu aĢmadığı durumlarda
kullanılan ve üzerinde basamaklar olan bir gereçtir.
5.  (…)Murç,  çeĢitli inĢaat iĢlerinde sıva, macun gibi malzemeleri yüzeylere yaymak ya
da bu malzemeleri bulundukları yüzeyden kazımak için kullanılan bir el aletidir.
6.  (…)Çektirmeler;  delme, kesme, vidalama ve eğeleme gibi iĢlemlerin doğru bir Ģekilde
yapılabilmesi için iĢ parçasını tutmak ya da sabitlemek için kullanılan bir gereçtir.
7.  (…)Zımpara, ahĢap gibi Ģekillendirilmesi kolay malzemelerin yüzeyinde bulunan boya
gibi maddeleri kaldırmak ya da ahĢap malzemeye, yüzeyinden  aĢındırarak Ģekil
vermeye yarayan bir gereçtir.
8.  (…)Giyotin makası ile plakaların sadece bir kısmı kesilebilir.
9.  (…)TaĢlama makinelerinin hangi hızda döneceği genellikle ayakla kontrol edilen bir
pedal yardımıyla yapılır.

 

GÜVENLİK ALETLERİ

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.  Metal ve ahĢap malzemelerin Ģekillendirilmesi ve delinmesi gibi iĢlemlerde göz
korumasının sağlanması için koruyucu …………………………..takmak gerekir.
2.  Tozdan    …………………………..  ve ağzı tamamen korumak  için toz koruma
maskeleri takılmalıdır.
3.  Elektriksel yalıtkanlığı sağlamak için tabanı  …………………………..ayakkabılar
giyilmelidir.
4.  ………………………….., kullanım sırasında ele zarar verebilecek keskin, sürtünme
yaratıcı maddelere karĢı etkin koruma sağlar.

 

Modülün tamamı:

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boĢ  bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.  (…)Kontrol kalemi bir vida sıkma aleti değildir. Bu nedenle özellikle güç gerektiren
vida sıkma iĢlemlerinde kullanılmaz.
2.  (…)Tornavidalar elbise ya da önlük ceplerinde taĢınmalıdır.
3.  (…)Tornavida bir baĢkasına verilirken önce metal kısmı uzatılmalıdır.
4.  (…)Pense cıvata ve vida sökmek için kullanılmamalıdır.
5.  (…)Çekiçlerin sap kısmı tutmayı kolaylaĢtırmak için iyice yağlanır.
6.  (…)Eğe, kaybolmaması için iĢ yapılan parça üzerinde bırakılmalıdır.
7.  (…)Anahtarlar somun ya da cıvata baĢlarına iyi yerleĢtirilmeli ve mümkün olduğunca
boĢta kalan uca yakın bir yerden kavranmalıdır.
8.  (…)Somun ya da cıvata baĢları çekiçle vurularak gevĢetildikten sonra anahtarla
gevĢetme iĢlemi yapılır.
9.  (…)Aylan anahtarlar “T” Ģeklindedir ve iki ucu farklı büyüklükteki soket vidaları
sökmek için kullanılır.
10.  (…)Takım çantasının kullanım amacı el aletlerinin bir arada ve düzenli bir Ģekilde
muhafaza edilmesidir.
11.  (…)Lehimleme istasyonu denilen ve sıcaklık miktarının önemli olduğu uygulamalarda
kullanılan cihazlarda da havya altlıkları bulunmaz.
12.  (…)Elektronik malzemeler deney bordu üzerine lehimlenir.
13.  (…)Murç, çoğunlukla beton yüzeyleri boyamak için kullanılan el aletidir.
14.  (…)Rulmanların, rulman yataklarının, burçların ve yağ conta halkalarının çıkarılması
için kullanılan el aletine çektirme denir.
15.  (…)Bükme presi, sac Ģeklindeki metal malzemelerin istenilen açıda eğilip bükülmesi
için kullanılan bir alet ya da makinedir.

 

 

KONTROL VE VİDA SIKMA ALETLERİ

1  KONTROL KALEMİ
2  TOPRAK
3  DÜZ UÇLU
4 SAATÇİ TORNAVİDA
5  ELBİSE VE ÖNLÜK
6  TUTMA

 

Basit kesici ve şekillendirici aletler:

1  B
2  C
3  A
4  B
5  B
6  D
7  A
8  B
9  A
10  A

 

KESİCİ VE DELİCİ ALETLER

 

1  DOĞRU
2  YANLIŞ
3  DOĞRU
4  YANLIŞ
5  YANLIŞ
6  YANLIŞ
7  DOĞRU
8  YANLIŞ
9  DOĞRU
10  DOĞRU

 

ANAHTARLAR

 

1  YILDIZ
2  KURBAĞACIK
3  BORULAR
4  ALYAN
5  LOKMA
6  YILDIZ
7  EL ALETLERİ

 

LEHiMLEME MALZEMELERi

 

1  LEHİM POMPASI
2  LEHİMİ
3  TABANCA HAVYA
4  HAVYA SEHPASI

 

DİĞER FAYDALI EKİPMANLAR

 

1  DOĞRU
2  YANLIŞ
3  DOĞRU
4  YANLIŞ
5  YANLIŞ
6  YANLIŞ
7  DOĞRU
8  YANLIŞ
9  DOĞRU

 

GÜVENLİK ALETLERİ

 

1  İŞ GÖZLÜĞÜ
2  BURNU
3  KAUÇUK
4  DERĠ ELDİVENLER

 

Modülün tamamı:

 

1  DOĞRU
2  YANLIŞ
3  YANLIŞ
4  DOĞRU
5  YANLIŞ
6  YANLIŞ
7  DOĞRU
8  YANLIŞ
9  YANLIŞ
10  DOĞRU
11  YANLIŞ
12  YANLIŞ
13  YANLIŞ
14  DOĞRU
15  DOĞRU