Meslek Lisesi Elektrik – Elektronik Teknolojisi bölümünde okuyan öğrenciler için Ağ yapıları dersi soruları modül bazında derlenmiştir. Derslerde işlediğiniz konuya göre aşağıdaki sorularla kendinizi test edebilirsiniz.

 

 • AĞ ELEMANLARI VE AĞ SİSTEMLERİ

 

1. BİLGİSAYAR AĞLARI

 

Aşaıdaki  cümleler de  bazı  kelimelerin  yerleri  boş bırakılmıştır.  Boş bırakılan  yerlere

doğru  kelimeleri  yazınız.  Sorulara  verdiğiniz  cevapları  modül  sonunda  ver ilen  doğru

cevaplarla karşılaştırarak kendinizi  kontrol  ediniz.

 

 

1. Ağ iletişimini  düzenleyen  kurallara …………. denir.

2.  ………….  etmek,  zaman  açısından  çakıştırmak  veya  bir  konuda  zaman  açısından

anlaşmaya varmak  demektir.

3. ………….  sinyali  birbiriyle  çalışmak  zorunda  olan  donanım  ve  yazılımeşzamanlı  hareket

etmeler ini düzenleyen  kavramdır.

4. Dijital  olarak kodlanmış bilginin tüm bitleriaynıanda transfer  ediliyorsa buna  ………….

veri iletimi  denir.

5. Bilgisayarağları üzerindeki iletişim  …………. iletişimdir.

6. Kullanıcılara hizmet  etmekle  yükümlü bilgisayar veya programlarına  …………. denir.

7.  Başka  bir  bilgisayar  yada  programdan  hizmet  talep  eden,  bilgisayar  veya  programlara

…………. denir.

8. Evlerde, işyerlerinde  oluşturulanağlar  ………….al anağlarına gir er.

9. …………. yer elalanağlarının 3 harflikısaltmasıdır.

10.  Lan  topolojileri  arasında  en  çok  kullanılan  3  topoloji    ………….,  ………….    ve

………….  topolojileridir.

11.  ………….,  paketin  tek  bir  istasyondan,ağda  çoğaltılarakağa  dahil  olan  bütün

istasyonlara gönderilmesidir. Buna yayın  iletişim  de denir.

12.  Ortak  yol  topolojisi  kullanılarak  kurulanağlarda  ………….  kablo  kullanılır,  her  bir

istasyona  …………. -konnektör takılır.

13.  Ortak  yol  topolojisinde  iki  istasyon  arası  mesafe  ince  koaksiyel  kullanıldıında

…………. metr e, kalın koaksiyel  kullanıldıında  …………. metredir.

14.  Halka  topolojisinde  halka  içinde  dolanan  bilginin  denetimi  amacıyla,  ………….  adı

verilen bir bilgiağda dolanır.

15.Yıldız  topolojisinde  istasyonların  mer kezi  birime  (hub)  olan  uzaklıı  maksimum

…………. metr edir.

16.Yıldız  topolojiye  dayalı  bir  sistem  kurulurken    ………….  veya  ………….  kablo

kullanılır.

17.Yıldız  topolojisinde  mer kezi  birim  olarak  kullanılan  ………….  veya  ………….

üzerindeki  ışıklara bakılarak arızalı olan istasyon bulunabilir.

18.  ………….  topolosindeaın  merkezinde  sorumluluğu  en  fazla  olan  bilgisayar  bulunur.

19. Dallanma başladıkça sorumluluğu daha az olan bilgisayarlara ulaşılır.

20.  ………….  modeli  birbirleriye  iletişime  geçen  bilgisayarların  iletişim  kurallarını  belirler ve  …………. katmandan  oluşur.

21. …………. katmanı bilgisayar uygulamaları veağ arasında arabirim gör evi görür.

22. Kullanıcı tarafından çalıştırılan uygulamalar bu katmanda tanımlıdır.

23.  ………….  katmanında  iki  nokta  arasında  iletişim  bağlantısı  kurulur,  başlatılır  ve  sona erdirilir.

 

24.  ………….  katmanı  ver inin  hedef  bilgisayara  ulaşabilmesi  için,  yönlendiricilerin  ihtiyacı olan bilgilerin  eklendiği  katmandır.

25. Anahtar ve köprüler ………….  katmanında tanımlıdır.

 

DOĞRU / YANLIŞ TESTİ

 

Aşaıdaki  soruların  cevaplarını  doğru  ve  yanlış  olarak  değerlendiriniz.  Sorulara

verdiğinizcevapları modül sonunda verilen doğrucevaplarla karşılaştırarak kendinizi kontrol

ediniz.

 

 

26  Günümüzde  en  yaygın  kullanılanağ  topolojisi  halka topolojisidir.

27  Ortak  yol  topolojisinde  tüm  istasyonların  üzerinde  olduğu  bir hat (omurga)  mevcuttur.

28  Ortak  yol  topolojisinde  bir  istasyonun  arızalanması  bütün devr edışıbırakır.

29  Halka  topolojisinde  halkaya  dahil  olan  bir  istasyonun arızalanması,  sadece  o  istasyonu  etkilerağ  çalışmaya  deva m eder.

30Yıldız  topolojisinde  bir  istasyonun  arızalanmasıağ  trafiğini etkilemez.

31  Örgü  topolojisinde  her  bilgisayar  kendisine  en  yakın bilgisayara eklener ek  yerle şim şekli oluşturulur.

32  Veri  üzer indeki  kodlama,  dönüştürme  ve  biçim  vermeişlemi oturum  katmanında gerçekle ştirilir.

33  Veri  baı  katmanı  en  alt  katmandır,  veriler in  gönder ilmesi  ve alınmasından sorumludur.

34  Ağ  elemanlarının  fiziksel  veya  mantıksal  dizilimine  topoloji denir.

 

 

 

 

2. AĞ DONANIM ELEMANLARI

 

 

ÇOKTAN SEÇMELİ TEST

 

Aşaıdaki  soruları  cevaplayınız.  Sorulara  verdiğiniz  cevapları  modül  sonunda  verilen

doğru cevaplarla karşılaştırarak kendinizi kontrol  ediniz.

 

1.Aşaıdaki kısaltmalardan hangisi ağ kartı anlamındadır?

A) BNC  B) NIC  C) UTP  D) OSI

2. Birağ tasarımı  yaparkenaşaıdakilerden  hangilerine dikkat edilmez?

A) Konnektör  B)Hız  C) Maliyet  D) Kablolama

3. MAC adresi kaç bitten oluşur?

A) 12  B) 23  C) 36  D) 48

4. Hangi kablo teknolojisi standardında kalın koaksiyel kablo kullanılır ?

A) 10BASE2  B) 10BASE5  C) 10BASET  D) 10BASEF

5. 10BaseT standardında T ifadesi  ne ifade  etmektedir ?

A) Twisted pair  B) Transport  C) Token ring  D) Tür

6. Ethernet kartlarında hangi tip konnektör kullanılmaz  ?

A) RJ-45  B) BNC  C) AUI  D) RJ-11

7. Birden fazla konnektör yuvasına sahip Ethernet kartlarına ne  denir ?

A) Token ring  B) Autosense  C) Com port  D) Combo

8. Token ringağlarında kullanılan  merkezi birime  ne ad verilir ?

A) CPU  B) MAU  C) Hub  D) Anahtar

9.  FDDI  genellikle  uzak  mesafelerdeki  bir  veya  daha  fazla  yer el  alanaını  birbirine

bağlamak  için  geliştirilmiş  networ k  protokolüdür.  FDDIkısaltmasındaki  F  harfi  neyi  ifade eder?

A)Future  B)Fiber  C)Firewir e  D)Fast

10. Hub’a bağlı bilgisayarlarda kablonun  maksimum uzunluğu  ne kadar olabilir ?

A) 100  B) 185  C) 500  D) 2000

11.  Hubların  birbirine  bağlanması  için  kullanılan  ve  hub’ların  çoğunluğunda  bulunan  porta verilen isim  nedir ?

A)    Update  B) Combo  C) Uplink  D) BNC

12. Konnektörün standartlara uygun üretildiğini belirtmek amacıyla kullanılan ön  ek nedir?

A) BNC  B) ISO  C) RJ  D) UTP

13. RJ-45 konnektör hangi tipağlarda kullanılır ?

A) 10BASE2  B) 10BASET  C) 10BASE5  D) 10BASEF

14. Kullanılan  UTP çapraz kablonun İngilizce karşılığı nedir ?

A) Crossover   B)Fiberoptik  C)Switch  D) Crosser

15.  Alıcısına  ulaşamama  ihtimali  bulunan  veri  paketler ini  güçlendirmek  amacıyla  kullanılan cihaza verilen ad  nedir?

A) Kuvvetlendirici  B) Tekrarlayıcı  C) Güçlendirici  D) Destekleyici

16.Aınaz ver ialışverişi  yapılan bölümündearaya konularakaın  verimliliğini arttırmak  ve

birbirinden faklıağları birbirine bağlamakamacıyla kullanılan cihaza nead verilir ?

A) Tekrarlayıcı  B) Bağlayıcı  C) Anahtar  D) Köprü

17.  Farklı  protokol  kullananağlarda  iki  yönlü  protokol  dönüşümü  yaparak  bağlantı

yapılmasını sağlar. . Bu gör evi gerçekle ştir enağ cihazı hangisidir?

A) Geçityolu  B) Yönlendirici  C) Tekrarlayıcı  D) Anahtar

18. Kendisine ulaşan  veri paketler inin MAC adreslerini inceler  ve  her porta daıtmak  yerine, sadece  hedef  MAC  adresine  sahip  olan  bilgisayarın  bağlı  olduğu  portabırakır.  Bu  görevi gerçekleştiren ağ cihazı hangisidir ?

A) Geçityolu  B) Tekrarlayıcı  C)Süzgeç  D) Anahtar

19. Saniyede  iletilen bit miktarı hangi  ölçüm birimi  ile  adlandırılır ?

A) Mhz  B) Bps  C) Bnc  D) Rpm

20.Aşaıdakiler den hangisi bir modemçeşidi değildir?

A) TCP/IP  B) Dial up  C) ADSL  D) VDSL

21. Dial up modemler in bağlantının başlangıcında kendiler ini tanıtma işlemine nead  verilir ?

A) Messenger  B) Netmeeting  C) Handshake  D) Meeting

22. Dahili  ve haricianlamına gelen kelime  ikilisi hangi  şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) In/Out  B) DC/AC  C) Primary/Secondary  D) Internal/External

23.  ADSL  internet  bağlantısında  telefon  hattının  meşgul  olmaması  için  kullanılan  cihaza  ne ad verilir ?

A)Splitter   B) Modem  C) Dial up  D) Handshake

24.Aşaıdakiler den hangisi bağlantı şekillerine  göre  ADSL modemlerarasına girmez?

A) Ether net  B) USB  C) Dial-up  D)PCI

 

25.  ADSL  modem  ayarları  yapılırken  kullanılan  telekom  kullanıcılarının  düzenlemes i

ger eken  VPI / VCI değerleri  hangi şıkta doğru verilmiştir?

A) 16/24  B) 8/35  C) 8/24  D) 16/35

26. VDSL modem teknolojisinin desteklediği  maksimum  mesafe ne  kadardır?

A) 100  B) 185  C) 500  D) 1200

27. İnce koaksiyel olarak bilinen  kablonun  kodu hangisidir ?

A) RG-58  B) RG-6  C) RG-58  D) RG-56

28.  Hangi  kablo  çeşidi  kullanılarak  kurulanağlarda  iki  istasyon  arası  500  metreden  fazla  ve 2,5 metredenaz olamaz?

A) RG-58  B) RG-56  C) RG-8  D) RG-6

29.  Koaksiyel  kablo  kullanılarak  kurulanağlardaaı  sonlandırmak  amacıyla  kullanılan

parçaya nead ver ilir ?

A) T-konnektör  B) Barrel  C) Terminator  D) Repeater

30. 10 BASE2ağlarında her birağ elemanınıağa bağlaman parçaya nead verilir ?

A) T-konnektör  B) Barrel  C) Terminatör  D) Repeater

31. Piyasada ençok hangi  kategori kablo kullanılmaktadır?

A) CAT4  B) CAT5  C) CAT6  D) CAT3

32. CAT5 kablo ile birlikte hangi konnektör kullanılır?

A) BNC  B) RJ-11  C) RJ-45  D) USB

 

DOĞRU / YANLIŞ TESTİ

 

Aşaıdaki  soruların  cevaplarını  doğru  ve  yanlış  olarak  değerlendiriniz.  Sorulara

verdiğinizcevapları modül sonunda verilen doğrucevaplarla karşılaştırarak kendinizi kontrol

ediniz

 

33  Token  Ringaında  bilgisayarlaryıldız  bağlantı  şekline  gör e kurulurlar  ancak  mantıksal  bir  halka  bağlantısı  varmış  gibi çalışırlar.

34  Token Ringaında verilen çakışması  mümkün değildir   35  FDDIağlarda  jeton’un  yeni  veri  göndermek  için  jetonun boşalması beklenir.

36  ATM  protokolü  genellikle  2  veya  daha  fazla  yer el  alanaını birbirlerine bağlamakta kullanılır.

37  ATMağlarında  yapısından  dolayı  ses  ve  görüntü  transfer i gerçekle ştirilemez.

38  Hubağ  elemanlarını  birbirine  bağlayan  çok  portlu  bir bağdaştırıcıdır. En basitağ elemanıdır.

 

39  Standart  hublar  kendisine  gelen  bilgiyi  sadece  gitmesi  ger ektiği yer e gönderir, diğer portları meşgul  etmez.

40  Hub  çalışırken  her hangi  bir  portundan  kabloçıkartmanız  veya takmanız her hangi bir sorunçıkarmaz.

41  RJ-45  konnektörler in  üzer inde  kablonun  on  (10)  ucunun girebileceği boşluklar bulunur.

42  Düz  kablo  iki  bilgisayarıağ  kartları  ile,  hub’a  ihtiyaç  duymadan birbirine bağlamamızı sağlar.

43  Aktif  hub  yönlendirici  benzer i  çalışır  ve  gelen  sinyal güçlendirilerek  gönder ir.

44  T586A  düz  kablo  düzenini  ve  T586B  çapraz  kablo  düzenini belirten kablo standartlarıdır.

45  Düz  kablo  yapılır ken  kablonun  bir  ucu  T586A  diğer  ucu  T586B standardına göre bağlanmalıdır.

46  Token  ring  sistemler de  her  istasyon  kendisine  gelen  veriyi güçlendirer ek  tekrar  yolabıraktıı  için  tekrarlayıcıya  ger ek

kalmaz.

47  Tekrarlayıcı  kendisine  gelen  veriyi  güçlendirir  ve  hedef e bakmaksızın  doğrudan  yollar.  Köprü  ise  ver i  paketi  o  hedef e gitmiyorsa göndermez, yani gelen bilgiyi süzer.

48  Yönlendirici LAN  veWANarasında veya vLANarasında bağlantı kurmak amacıyla kullanılır.

48  Modemler  bilgisayardaki  ver iler i  yani  dijital  sinyali,  analog sinyale  çevirer ek kablo üzerinden iletilmesini sağlayan cihazlardır.

50  ADSL,  bağlantısını  telefon  hatları  üzerinden  ger çekle ştir en, yüksekhızlı  veri,  ses  ve  görüntü  iletişimini  aynı  anda  sağlayabilen bir modem teknolojisidir.

51  VPI  (Virtual  Path  Identifier)  ve  VCI  (Virtual  Channel  Identifier) protokolleri  kullanıcı sayısı ve port forwardişlemlerinde  kullanılır.

52  DSL  teknolojisinin  çalışması  esnasında  hattın  her  iki  tarafında  da DSL modem  olmasına ger ek yoktur.

53  DSL  modemlerin  ulaştıkları  yüksekhızın  sebebi,  sayısal  kodlama yöntemi ile  hattın %99 ‘unu  kullanabilmeler idir.

54  Telefon  görüşmesi  yapılır ken,  adsl  çalışmahızında  düşüş gerçekle şebilir.

55  VDSL  teknolojisi  ile  13  –  52  Mbps  arası  download  (indirme)  ve 1.5 – 2.3 Kbps upload (gönderme)hızlarına erişilebilir.

56  Sadece  koaksiyel  kablo  kullanılan  bir  yer el  alanaında  merkezi birime  ihtiyaç yoktur.

57  Koaksiyel kabloyıldız topolojide  kullanılır.  

58  İnce  koaksiyel  kablo  kullanılarak kurulanağlarda iki  istasyonarası 185 metr eden fazla ve 0,5 metredenaz olamaz.

59  UTP kablonun  yapısındaki, teller den  her biri tek parça bakır telden oluşmuş ise buna çok  damarlı kablo denir.

60  STP’nin UTP’den farkıdış tarafında telzırh  koruma bulunmasıdır.

61  Fiber optik  kablonun  en  önemli  özelliği  elektromanyetik  kirlilikten etkilenmemesidir.  Bunun  sebebi  ver inin  ışık  dalgaları  şeklinde iletilmesidir.

 

 

CEVAP ANAHTARLARI

 

 1. 1.    BİLGİSAYAR AĞLARI  CEVAP ANAHTARI

 

1  protokol

2  senkronize

3  saat

4  paralel

5  seri

6  sunucu-kullanıcı

7  yerel

8  LAN

9  ortak yol-halka-yıldız

10  broadcast

11  koaksiyel–T

12  500

13  token (jeton)

14  100

15  UTP-STP

16  hub-anahtar

17  ağaç

18  OSI-7

19  uygulama

20  oturum

21  ağ

22  veribağı

23  oturum

24  ağ

25  Veri bağı

26  Yanlış

27  Doğru

28  Doğru

29  Yanlış

30  Doğru

31  Doğru

32  Yanlış

33  Yanlış

34  Doğru

 

 

 1. 2.    AĞ DONANIM ELEMANLARI CEVAP ANAHTARI

 

1  B

2  A

3  D

4  B

5  A

6  D

7  D

8  B

9  B

10  A

11  C

12  C

13  B

14  A

15  B

16  D

17  A

18  D

19  B

20  A

21  C

22  D

23  A

24  C

25  B

26  D

27  A

28  C

29  C

30  A

31  B

32  C

33  Doğru

34  Doğru

35  Yanlış

36  Doğru

37  Yanlış

38  Doğru

39  Yanlış

40  Doğru

41  Yanlış

42  Yanlış

43  Doğru

44  Yanlış

45  Yanlış

46  Doğru

47  Doğru

48  Doğru

49  Doğru

50  Doğru

51  Yanlış

52  Yanlış

53  Doğru

54  Yanlış

55  Doğru

56  Doğru

57  Yanlış

58  Doğru

59  Yanlış

60  Doğru

61  Doğru

 

 

 

 

 

 • KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ

 

 

 

1. KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ

 

 

1. Kablosuz LAN’ larda veri iletimi  nasıl gerçekleşir?

A)Fiberoptik kablolarla – ElektrikSinyalleriyle

B) Havadan – ElektrikSinyalleriyle

C)Fiberoptik  kablolarla –  Radyo Dalgalarıyla   

D) Havadan – Radyo Dalgalarıyla

2.Aşaıdakiler den  hangisi kablosuz LAN standartlarından  değildir?

A) IEEE 802.11a

B) IEEE 802.11b     

C) IEEE 822.g     

D) HiperLAN2

3.Aşaıdakiler den  hangisi kablosuz LAN’ larda kullanılan bir güvenlik  mekanizmasıdır?

A)FSSS

B) DSSS

C) WEB

D) OFDM

4.Aşaıdaki seçeneklerden  hangisi Bluetooth kablosuz kişiselağ teknolojisinin

özellikler inden değildir?

A)  Uzak  mesafedekiaygıtları birbirine bağlar.

B)Ses iletimini desteklemektedir.

C)Kısa mesafedekiaygıtları birbirine bağlar.

D) Bluetoothağları piconet ve scatternet şeklindedir.

5.Aşaıdaki seçeneklerden  hangisi  erişimcihazının (Access point, AP)işlevlerinden

değildir?

A) Kablosuz LAN’ ları birbirine bağlayabilir.

B)Fiberoptik  kablolarla bağlantıyı sağlayabilir.

C) Aygıtları birbirine bağlayarak kablosuz LAN  oluşturabilir.

D) Kablosuz LAN’ ları Kablolu LAN’ lara bağlayabilir .

6. Cihazdan cihaza (Ad Hoc)  modeli ile oluşturulmuş kabloluağlar içinaşaıdakiler den

hangisi söylenemez?

A) Bilgisayarlareşit yetkiyle birbirlerine bağlanır.

B) Bilgisayarların kablosuz çalışma özelliğinin olması  yeterlidir.

C) Kablolu LAN’ larla bağlantı kurabilir.

D) Erişimcihazı kullanmaya gerek  yoktur.

 

 

7. Altyapı çalışma (Inf rastructure,Client/Server)  modeli ile oluşturulmuş kabloluağlar için

aşaıdakilerden  hangisi söylenemez?

A)Sunucu (Server) istemci (Client)  mantııyla çalışır.

B) Kablolu LAN’ lara bağlanamaz.

C) Kullanıcı sayısına bağlı olarak erişim  cihazı ilave  edilebilir.

D) İletim  mesafesiniartırmak  için erişimcihazı  ilave  edilebilir.

8. Noktadan noktaya (point to point) bağlantı içinaşaıdakilerden  hangisi söylenemez?

A)  Uydu sistemleriaracılıyla bağlantı  yapılamaz.

B) 80211.x kablosuz LAN standartları tarafından desteklenir.

C) Ad  hoc  modunda noktadan  noktaya bağlantı oluşturulabilir.

D) Antenlerin birbirlerini doğrudan  gördüğü bağlantıdır.

9.Aşaıdaki seçeneklerden  hangisi  kablosuz LAN’ ların performansını  olumlu yönde

etkiler?

A) Binalarda metalaksamın  olmaması

B) Radyo frekanslarının birbirine karışması

C) Anten  yerle şiminin uygun olmayışı

D) Aygıtlar arasındaki  mesafeninartması

10. Kablosuz LAN  kurulurkenaşaıdakiler den hangisi en son  yapılacakadımdır?

A)  Almak istediğiniz donanımı belirleme

B) Kullanıcı sayısını belirleme

C) Kablolu Yer elAınıza bağlantıyı planlama

D) Hayata geçirmeden  önce  kurulumusınama

 

 

2. KABLOSUZ MOBİL İLETİŞİM

 

 

OBJEKTİF TESTLER ( ÖLÇME SORULARI )

Aşaıdaki cümleleri  doğru veya yanlış şeklinde  değer lendiriniz.

1.  GSM, mobilcihazlar ile kablosuz ses ve  veri hizmeti sunan bir sistemdir.

2.  GSM,  paketanahtarlama sistemi  kullanarak sayısal ver i hizmeti sunan bir sistemdir.

3.  GSM, merkezlerinde baz istasyonlarının bulunan hücr eselalanlardan  oluşur.

4.  HLR, mobil telefona ait kimlik bilgilerini barındırır.

5.  GPRS, GSMalt yapısını kullanmaz.

6.  GPRS, sadece ses iletimi için  kullanılır.

7.  GPRS’in en  önemli özelliklerinden birisi paketanahtarlamalı sistem  kullanmasıdır.

8.  Her türlü cep telefonu  ya da mobilcihazla GPRS sisteminden  yararlanılabilir.

9.  LMDS genişbant, noktadan  çok  noktaya  ve 20 GHz üz er i nd e  f r eka ns l a r da iş l et i l e n

ha b er le ş me  sist emler dir .

10.  LMDS ile 200-300 km yarı çapındakialanlara kablosuz haberle şme yapılabilir.

11.  WAP,  Internet  içeriğini  ve  ser vislerini  hareketli  telefonlara  ve  kablosuz  aygıtlara

ulaştıran küresel bir standarttır.

12.  WML,  WAP  uygulamalarında  kullanılan,  etiket  tabanlı  ve  uygulamalarınişaretlerle

tanımlandıı bir çeşit dildir.

13.  WAP, sadece  mobilcep telefonlarında kullanılabilir.

 

 

CEVAP ANAHTARLARI

 

1. KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ CEVAP ANAHTARI

 

 

1  D

2  C

3  C

4  A

5  B

6  C

7  B

8  A

9  A

10  D

 

2. KABLOSUZ MOBİL İLETİŞİM CEVAP ANAHTARI

 

1  D

2  Y

3  D

4  Y

5  Y

6  Y

7  D

8  Y

9  D

10  Y

11  D

12  D

13  Y

 

 

 

 

 

 

 

 • AĞ İŞLETİM SİSTEMLERİ

 

 

1. AĞ İŞLETİMSİSTEMLERİ VE KURULUMU

 

 

A- OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Aşaıdaki cümleleri  doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.

1.  Ağişletim sistemi,  mer kezi yönetim sağlar.

2.  Ağişletim sistemi, kaynakların güvenli bir şekilde paylaşımını sağlar.

3.  Linuxişletim sistemi ………….işletim sisteminin türevidir. ( boşluğu doldurunuz)

4.  Ağişletim sistemi, sunucu-istemci ilişkisine dayanır.

5.  Netwareişletim sistemi C Dili ile yazılm ıştır.

6.  Win2003ServerFAT dosya sistemi ile  de çalışır.

7.  …………………….  lisanslama  ile  sunucuyasınırsız  sayıda  istemci  bağlanabilir.  (

Boşluğu doldurunuz)

 

 1. 2.      AĞ AYARLARININ YAPILMASI

 

 

A- OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Aşaıdaki cümleleri  doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.

1.  Birden  fazla  sabit  diskin  tek  ünite  şeklinde  bağlanma  yöntemine  ……….  sistemi

denir. (Boşluğu doldurunuz)

2.  Aktif Dizin IP’yi isme, ismi IP’ye  dönüştürür.

3.  Kullanıcı, grupların ve OU’ların oluşturulduğualana aktif dizin denir.

4.  Aktif Dizin DNS olmadan  da kurulabilir.

5.  Domain’e  dahil  edilmiş  bilgisayarların  isimler i  ve  IP  adreslerinin  tutulduğu  ve  isim

çözümlemesinin  yapıldııalana forward lookupzone denir.

6.  Domaindeki bilgisayarlar sunucudan baımsız  kendiler ine yetki ver ebilir.

7.  Group policy’lerle sunucular istemciler üzerinde tümkısıtlamaları yapabilir.

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI

 

1. AĞ İŞLETİMSİSTEMLERİ VE KURULUMU CEVAP ANAHTARI

1  D

2  D

3  UNIX

4  D

5  D

6  Y

7  Per User

 

2. AĞ AYARLARININ YAPILMASI CEVAP ANAHTARI

 

1  RAID

2  Y

3  D

4  Y

5  D

6  Y

7  D

 

 

 

 

 

 • AĞ GÜVENLİĞİ VE AĞ PROTOKOLLERİ

 

 

 1. 1.      AĞ PROTOKOLLERİ

 

 

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Aşaıdaki sorulara uyguncevapları veriniz.

1.  Aşaıdakilerden  hangisi DNS protokolünün görevidir?

A) Host isimler ini IP adresine  çevirir.

B) Göndericinin vealıcının IP adresini tutar.

C) Veriaktarılmasını sağlar.

D) Bir üst katmandan gelen  veriyi uygun uzunlukta parçalara ayırır.

2.  Aşaıdakilerden  hangisi DHCP protokolü tarafından daıtılmaz?

A) IP adresi  B)Subnet  maskesi  C) DNS sunucuadresi  D) Host ismi

3.  Aşaıdaki protokoller den hangisiağ içerisinde  elektronik  mektupalışverişini sağlar?

A) HTTP  B)SMTP    C) ICMP    D) TCP

4.  Aşaıdakieşle ştirmelerden  hangisi  yanlıştır?

A)edu: Eğitim  kurumları

B)com:Ticari kuruluşlar

C) mil:  Askeri kurumlar

D) gov: Ticari olmayan hükümete te bağlı  olmayan kurumlar

5.  İnternet  üzer inde  dosya  aktarımı  yapmak  için  kullanılan  protokolaşaıdakiler den

hangisidir?

A) Telnet  B)SNMP    C) FTP    D) WINS

6.  Aşaıdakilerden  hangisi ulaşım  katmanı protokoller indendir?

A) IP-ICMP  B) TCP-UDP  C) HTTP    D) DNS

7.  Ethernet  kartında  bulunan  değiştirilemeyen  bir  adrestir,  verilen  isimaşaıdakilerden

hangisidir?

A)  ARP B) UDP    C) MAC    D) WINS

8.  Aşaıdakilerden  hangisi TCP/IP mimarisi  katmanlarından değildir?

A)Sunum  B) Uygulama  C) Ulaşım    D)Fiziksel

 

2. İNTERNET ADRES SINIFLARI VE ALT AĞLAR

 

Aşaıdaki sorulara uygun cevapları veriniz.

1.  1100 0011.1000 0110.0100 0011.1100 1000 IP adresi aşaıdakiler den  hangisidir?

A)  195.134.67.200     B)192.143.0.25

B)  212.45.142.131    D) 24.124.1.56

2.  130.15.1.5 hangisınıf IP adresidir?

A)  Asınıfı  B) Bsınıfı    C) Csınıfı    D) Dsınıfı

3.  IP  adresi  192.128.63.50,  altağ  maskesi  255.255.255.0  iseağ  adresiaşaıdakiler den

hangisidir?

A)  192.0.0.0  B) 123.4.53.50  C) 192.128.63.0  D) 123.4.0.0

4.  132.45.53.4  ve  132.45.78.123  IP  adresler ine  sahip  bilgisayarlar  içinaşaıda

verilenlerden  hangisi doğrudur?

A)  İkiside farklıağlarda oldukları için router ile iletişime  geçer.

B)  Aynıağda oldukları için doğrudan iletişime  geçer.

C)  Bilgisayarlar birbiri ile bilgialış verişi yapamaz.

D)  Her iki IP adresi Csınıfı IP adresidir.

5.  Aşaıdakilerden  hangisialtağ maskesinin gör evidir?

A)  Bilgisayarlar arası verialışverişini sağlar.

B)  Bilgisayarlara IP numarası verir.

C)  D ve Esınıfı IP adresleri  için tasarlanmıştır.

D)  Bilgisayarlarınağ tanımlayıcılarını bulmayı sağlar.

 

 1. 3.      IP YÖNLENDİRME

 

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Aşaıdaki  ilk  dört sorunun  cevaplarını doğru  veya  yanlış  olarak değerlendiriniz. Diğer

soruda boşluğa gelecek uyguncevabı bulunuz.

1.  Ağlararası yönlendirmeler IP yönlendirmecihazları tarafından  yapılır.

2.  Birbirinden  baımsız  yerelağlar  iletişim  kurabilmek  için  IP  yönlendiricili  (r outer)

cihazlar kullanır.

3.  IP yönlendiricilicıhazların IP değerler i sabittir değiştirilemez.

4.  IP  yönlendirmenin  amacıağlar  arası  IP  paket  aktarımı,  paketlerin  en  uygun  yolları

takip eder ek bilgisayar sistemleriarasında gidip gelmesini sağlar.

 1. Gönderilecek  ver i  paketler inin  alıcısına  ulaşması  için  hangi  yolun  izleneceğini  belirten yönlendirme bilgilerini tutan tabloya ……………. ………………… denir.

 

 

 1. 4.      AĞ GÜVENLİĞİ

 

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Aşaıdaki sorularıncevaplarını  doğru veya yanlış olarak değer lendiriniz.

1.  Kayıtalanı  düzeyinde koruma ensıkı korumadır.

2.  Güvenlik  duvarı  (Fir ewall)ağadışarıdan  bağlanmayı  veağ  üzer inde  sunulan

hizmetler e  erişimi denetler. 

3.  Özel  sanalağ  (Virtual  Private  Networks)  kişi  ve  kurumlara  ait  olan  özel  bilgi  ve

verileri paylaşıma açmaz.

4.  Güvenlik duvarı (Firewall) ileağ  erişimler inekısıtlama ve izin vermeişlemi  yapılır.

5.  Güvenlik duvarı (Firewall) kullanıcısınırlaması yapmaz.

 

 

CEVAP ANAHTARLARI

 

 

 1. 1.      AĞ PROTOKOLLERİ

 

1  A

2  D

3  B

4  D

5  C

6  B

7  C

8  A

 

      2.   İNTERNET ADRES SINIFLARI VE ALT AĞLAR

 

1  A

2  B

3  C

4  B

5  D

 

3-      IP YÖNLENDİRME

 

1  D

2  D

3  D

4  D

5 Yönlendirme Tablosu

 

4-      AĞ GÜVENLİĞİ

 

1  D

2  D

3  Y

4  D

5  Y

 

 

 • WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL

 

 

 1. 1.      WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL SİSTEMLERİ

 

 

FAALİYET ÖLÇME SORULARI

Aşaıdaki soruların  doğru olan şıklarınıişaretleyer ek gösteriniz.

1.  Aşaıdakilerden  hangisi  web tabanlı uzaktan  kontrol sistemler inde inter net katmanının

eklenmesi ile karşılaşılan problemler den değildir?

A) E-posta gönderimi    B) Zaman gecikmesi

C)Eşzamanlı  erişim problemi    D) Güvenlik

2.  Aşaıdakilerden  hangisi sistem  güvenliği ile  ilgili yapılan çalışmalardandır?

A) Erişim  veişlem  denetimi    B)Sisteme  girişi sorgulamak

C) Yetkilendirme      D) Hepsi

Aşaıdaki cümleleri  doğru (D) veya yanlış (Y) olarakişaretleyiniz.

3.  (….)  İnternet  aracılıı  ile  erişiler ek  üzerindeişlem  ve  gözlem  yapılan  sistem  bir

kontrol sistemi  ise bu tür sisteme  web tabanlı kontrol sistemi  denir.

4.  (….)   Web  tabanlı  kontrol  sisteminde  ver i  katmanından  yönetim,  denetim  ve

düzenleyici  katmanlara erişim sağlanabilir.

5.  (….)   Web  tabanlı  kontrol  sistemler inde  kullanıcıları  gruplandırmak  ve  bu  gruplara

önceliksırasıatayarak kullanıcılarıneşzamanlı  erişim problemiçözülmüş olur.

 

1  A

2  D

3  D

4  Y

5  D

 

2. WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL SİSTEMLERİNDE KULLANILAN PAKET YAZILIMLAR

 

 

FAALİYET ÖLÇME SORULARI

Aşaıdaki soruların  doğru olan şıklarınıişaretleyer ek gösteriniz.

1.  Aşaıdakilerden  hangisi  web  tabanlı  programlarda  kullanılan  paket  yazılımlardan

değildir?

A)  ASP    B) HTML

C).NET Framewor k  D) Basic

2.  Aşaıdakilerden  hangisi  ASP ile ASP.NET arasındaki farklardan değildir?

A)  ASP.NET uygulamaları programcının bildiği her hangi bir dil ile yazılabilir.

B) ASP, Pascal tabanlı, nesne  yönelimli görsel bir programlama dilidir.

C) ASP.NET ile COM bileşenleri  kolayca entegr e edilebilir.

D) ASP.NET uygulamalarında oturum durumlarının bir  mer kezde saklanması sağlanır.

3.  Aşaıdakilerden  hangisi.NET’in özelliklerinden değildir?

A)Web uygulamalarında özgün  ve radikal bir yaklaşım getirmektedir.

B) Diller arası etkile şime  imkân sağlar.

C) Tüm web sayfalarınınarkasında yatan teknolojidir.

D) Zengin bir kütüphanesi ve  dokümantasyonu  vardır.

4.  Aşaıdakilerden  hangisi  görsel tabanlı programlama dillerinden değildir?

A) Delphi    B)Pascal

C) Visual C++    D) Visual Basic

5.  Aşaıdakilerden  hangisi bir programı oluşturankısımlardandır?

A)Kullanıcıarabirimi  B) Raporlama işlemler i

C) Bilgi saklama    D) Hepsi

 

1  D

2  B

3  C

4  B

5  D

 

3. WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL SİSTEMLERİ KULLANARAK VERİ

İLETİMİ

 

ÖLÇME SORULARI

Aşaıdaki soruların  doğru olan şıklarınıişaretleyer ek gösteriniz.

1.  Bir  bölgeden  başka  bir  bölgeye,   karşılıklı  olarak,  veri  veya  haberin  gönderilmesine  ne

denir?

A) Modülasyon  B) İletişim    C) Demodülasyon  D)Senkr onize

2.  Aşaıdakilerden  hangisi iletişim sistemi  elemanlarındandır?

A) Modem    B) Repeater    C) Bridge    D) Gateway

3.  Aşaıdakilerden  hangisi sistemler de  kullanılanağ bağlantılarından değildir?

A)Yıldız    B) Halka

C) Öbekli    D) Token ring

4.  Coğrafi  olarak  uzak  mesafeler de  bulunan  sistemler   arasındakiağ  bağlantı  türü

aşaıdakilerden  hangisidir?

A) MAN    B)WAN

C) LAN    D) XAN

5.  Bilginin tek yönde iletildiği kanalaşaıdakilerden  hangisidir?

A) Dublex kanal    B) Half-dublex kanal

C)Simplex kanal   D)Modlex kanal

6.  Aşaıdaki protokoller den hangisianahtarlama yöntemini kullanır?

A)Polling    B) Csma/Cd

C) Token Ring    D) Token bus

7.  Kullanıcılar  arası  bağlantının  kurulmasından,  kontrol  ve  yönetiminden  sorumlu

katmanaşaıdakiler den hangisidir?

A)Fiziksel katman    B)Ağ  katmanı

C) İletişim  katmanı    D) Bağlantı katmanı

 

1  B

2  A

3  D

4  B

5  C

6  C

7  D

 

 

4. WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL SİSTEMLERİNDE AMACA YÖNELİK

YAZILIM GELŞTİRME

 

ÖLÇME SORULARI

Aşaıdaki soruların  doğru olan şıklarınıişaretleyer ek gösteriniz

1.  Aşaıdakilerden  hangisi  yazılım  geliştirmeöğesidir?

A)Planlar    B) Test materyalleri

C) Kütüphaneler     D) Hepsi

2.  Verimli bir yazılım  için ger ekli olan bilgiyi raporlama hangikısımda  gerçekle şir?

A)  Yazılım  denetlemesi   B) Durum kontrolü

C) Yazılım  kontrolü  D)Planlama

3.  Yazılım  ürününün  kabul  edilirliğinin,  standartları n,  rehberlik  ve  yordamların

değerlendirildiğikısımaşaıdakilerden  hangisidir?

A)  Yazılım  denetlemesi B) Geliştirmeaşaması

C) Yazılım planlaması  D) Kontrol

4.  Bir  ürününöğelerinin  tanımlanması,  bir  araya  getirilmesi,  daıtımı  gibi  konuları  ele

alan faaliyetaıdakiler den hangisidir?

A) Durum kontrolü    B)Protokoller

C) Katmanlar      D) Yazılım  geliştirme

5.  Yazılım  yaşam  döngüsü boyunca oluşan değişiklikler hangiaşamada izlenir?

A) Geliştirmeaşaması    B) Yazılım planlaması

C) Yazılım  kontrolü    D) Durum kontrolü

 

1  D

2  B

3  A

4  D

5  C

 1. 5.      WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL SİSTEMLERİNDE ÖRNEK UYGULAMALAR

 

 

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

1.  Aşaıdakilerden  hangisi internet katmanında karşılaşılan problemler den değildir?

A)  Veri tabanı      B) Kullanıcılar

C)Eş zamanlı erişim      D) Güvenlik

2.  Tüm web sayfalarında kullanılan  ortak dilaşaıdakiler den  hangisidir?

A)  ASP  B)PHP    C) HTML    D) Delphi

3.  Aşaıdakilerden  hangisi  görsel tabanlı bir programlı  dilidir?

A)Pascal    B) Delphi  C) C    D) Basic

4.  Sistemin  başarılı  bir  şekilde  çalışabilmesi  için  nasıl  bir  iletişim  sistemine  sahip

olmalıdır?

A) Güvenilir      B) Gerekli tüm fonksiyonlara sahip

C) Her türlü ortamda çalışabilen  D) Hepsi

5.  Aşaıdaki bağlantı türlerinden  hangisi  yer elalanaıdır?

A) LAN      B) MAN

C) WAN      D) Hepsi

6.  Aşaıdakilerden  hangisi  yazılım  geliştirmeaktiviteler inden değildir?

A) Kontrol      B) Denetleme

C) Yönetim  ve  daıtım    D) Güvenlik

 

 

1  A

2  C

3  B

4  D

5  A

6  D

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here