[wpfp-link]

Meslek Liselerinin Elektrik Elektronik Teknolojisi 10. sınıfında okutulan Elektrik Elektronik Esasları dersinin Elektriğin Temel Esasları modülünün sorularıdır. Elektrik Elektronik Ölçme yazılılarına çalışırken bu soruları çözmeniz sizin için çok faydalı olacaktır. Bu sorular Elektrik Elektronik Esasları 1. dönem 1. yazılı , 2. yazılı ve 3. yazılı sınavlarına çalışırken faydalı olabilir. Cevap anahtarı konunun bitimindedir.

1.ELEKTRİK ENERJİSİ VE TEMEL BİRİMLERİ

 

1.  Devreye sokulma hızı ve kolaylığı bakımından aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden

daha iyidir?

A) Termik santral    B) Nükleer santral

C) Hidroelektrik santral  D) Jeotermal santral

 

2.  Termik santraller için aşağıdaki ifadelerden hangisi geçerli değildir?

A) Kurulum maliyetleri nispeten ucuzdur.

B) Yüksek verimle çalışırlar.

C) Temiz enerji sağlarlar.

D) Üretilecek enerji miktarı kontrol edilebilir.

 

3.  Nükleer enerji santralleri aşağıdaki türbinlerden hangisini kullanır?

A) Su türbini  B) Buhar türbini  C) Gaz türbini    D) Hiçbiri

 

4.  Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre temiz enerji kaynağı değildir?

A) Rüzgârgülü    B) Termik santral

C) Hidrolik santral    D) Güneş paneli

 

5.  Bir atomun negatif ya da pozitif iyon olması, aşağıdaki parçacıklardan hangisinin

hareketine bağlıdır?

A) Elektron  B) Proton  C) Nötron    D) Pozitron

 

6.  Asit, baz ve tuzların suya karıştırılması ile iletkenlik kalitesi bakımından aşağıdaki

sıralamalardan hangisi doğrudur?

A) Tuzlar, asitler, bazlar  B) Asitler, bazlar, tuzlar

C) Asitler, tuzlar, bazlar  D) Bazlar, tuzlar, asitler

 

7.  Aşağıdakilerden hangisi doğal elektriklenme yöntemi değildir?

A) Cisimleri birbirine sürtmek  B) Cisimleri birbirine yaklaştırmak

C) Cisimlere elektrik vermek  D) Cisimleri birbirine dokundurmak

 

8.  1  C’luk yüke uzaklığı 3 metre olan bir yükün elektrik alan şiddeti aşağıdakilerden

hangisidir?

A) 1000 V/m  B) 3000 V/m   C) 9000 V/m  D) 900 V/m

 

9.  Aşağıdakilerden hangisi statik elektriğin zararlı etkilerini önlemeye dönük bir araç

değildir?

A) Topraklama bileziği  B) İyonize hava üfleyici

C) Elektrostatik voltmetre  D) Antistatik paspas

 

10.  Aşağıdakilerden hangisinin çalışmasında statik elektrikten faydalanmaz?

A) Baskı makineleri    B) Baca filtreleri

C) Görüntüleme cihazları  D) Vinçler

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

 

11.  ( )Jeotermal santral ve nükleer santraller türbini döndürme mekanizması bakımından

bir bakıma termik santrallerdir.

 

12.  ( )Güneş panellerinden elde edilen gerilimi şebeke gerilimine uygunlaştırmak için

gerilim dönüştürücü devreler kullanılır.

 

13.  ( )İletkenlik kalitesi bakımından en iyisi altın ve sonra gümüş sonra da bakırdır.

 

14.  ( )Bakır, hem iyi bir iletken hem de altın ve gümüşten daha dayanıklıdır.

 

15.  ( )İki  yük arasındaki itme ya da çekme kuvveti aralarındaki uzaklığın karesi ile ters

orantılıdır.

 

16.  ( )Elektrik alanının yönü, pozitif yükten negatif yüke doğrudur.

 

17.  ( )İki pozitif yüklü cisim arasında bir çekme kuvveti vardır.

 

18.  ( )4 μC’luk bir yükten 2  m uzaklıktaki bir x noktasının potansiyeli,    3  m  uzaklıktaki

bir y noktasının potansiyelinden küçüktür.

 

19.  ( )Yüklü bir elektroskopa, yük miktarı daha az ve zıt yüklü bir cisim yaklaştırılırsa

elektroskopun yaprakları biraz açılır.

 

20.  ( )Yükleri 5 C ve -5 C olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulursa yüklerinin

toplamı sıfır olur.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

 

21.  Nükleer sızıntı ve nükleer atıkların muhafazası, ………… santrallerin en önemli

dezavantajlarıdır.

22.  Suların yükselip alçalmasından faydalanılarak yapılan santrallere ……… santrali

denir.

23.  Son yörüngesinde üç ya da daha az elektron bulunduran atomlardan oluşan maddelere

…………. denir.

24.  İyi yalıtkan maddelerin atom ya da moleküllerinin son yörüngesinde ……….. ya  da

daha fazla elektron bulunur.

25.  İki yükün potansiyelleri arasındaki farka …………… farkı denir.

26.  Yerle bulutlar arasındaki yük deşarjlarına yıldırım denir. Bulutlar arasındaki yük

deşarjlarına ise ………. denir.

27.  İki yük arasındaki potansiyel farkını ölçen aletlere elektrostatik ……………. denir.

28.  X kulonluk yük ile yüklü bir elektroskoba  -2X kulonluk yük ile yüklenmiş bir cisim

yaklaştırılırsa elektroskopun yaprakları önce ………… , sonra da …………. .

29.  Yüklerin havadan akışını kolaylaştırmak için ………….. hava üfleyici kullanılır.

30.  Elektrostatik topraklama için cisimlerin ……………. ile temaslarının sağlanması

gerekir.

 

2.ELEKTRİK AKIMI, ÇEŞİTLERİ VE ETKİLERİ

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

 

1.  Aşağıdakilerden hangisi akımın çeşitlerinden değildir?

A) Düzgün doğru akım  B) Değişken doğru akım

C) Alternatif akım    D) Karışık akım

 

2.  Aşağıdaki makinelerden hangisi elektrik akımının ısı etkisi prensibi ile çalışmaz?

A) Fırın  B) Radyo  C) Elektrikli ocak  D) Ütü

 

4.  Aşağıdakilerden hangisi elektrik akımını iletmez?

A) Bakır tel  B) Alüminyum tel  C) Gümüş tel  D) Naylon tel

 

5.  Katılarda iletkenlik aşağıdaki parçacıkların hangisi ile gerçekleşir

A) Protonlar    B) Son yörünge elektronları

C) Herhangi bir yörüngedeki elektronlar   D) Nötronlar

 

6.  Bir elektroliz devresindeki elektrolitik sıvı içerisinden akım geçirilebilmesi için

aşağıdakilerden hangisinin olması gerekir?

A) Kaynak  B) Elektrotlar  C) Elektrolit  D) Hepsi

 

7.  Aşağıdakilerden hangisi gaz dolu  bir tüpün içerisinden elektrik akımının geçişini

etkilemez?

A) Elektrik alanı    B) Tüpün bulunduğu ortam

C) Isı    D) Basınç

 

8.  Bir devreden 1 saniyede geçen yük miktarı 1 kulondur. Buna göre devreden geçen kım

şiddeti aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 A  B) 2 A  C) 3 A    D) 4 A

 

10.  Elektrik akımı, aşağıdakilerden hangisinde ısı elde etmek için kullanılmaz?

A) Fırınlarda    B) Tost makinelerinde

C) Elektrik motorlarında  D) Ütülerde

 

11.  Aşağıdaki aygıtlardan hangisi, elektrik akımının ışık etkisinden faydalanmak için

tasarlanmamıştır?

A) Neon lamba     B) Fluoresan lamba

C) Elektrikli ısıtıcı    D) Akkor flemanlı lamba

 

12.  Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde manyetik kuvvet çizgilerinin bir özelliği yanlış

ifade edilmiştir.

A) Manyetik kuvvet çizgileri birbirlerini kesmezler.

B) Manyetik kuvvet çizgileri S kutbundan N kutbuna doğrudur.

C) Manyetik kuvvet çizgileri bütün maddelerden geçerler.

D) Manyetik kuvvet çizgileri çıktıkları ve girdikleri yüzeyler diktirler.

 

13.  Aşağıdakilerden hangisi manyetik alanın zararlı etkilerinden biri değildir?

A) Yanlış ölçümlere sebep olması

B) Canlılarda halsizlik ve yorgunluğa sebep olması

C) Manyetik maddeleri kendine çekmesi

D) Elektronik cihazların çalışmasını olumsuz etkilemesi

 

14.  Aşağıdaki cihazların hangisinde elektromıknatıs bulunmaz?

A) Motorlarda  B) Trafolarda  C) Rölelerde    D) Ütülerde

 

15.  Aşağıdakilerden hangisi elektrolizin kullanım alanlarından biri değildir?

A) Metallerin saflaştırılmasında  B) Metalllerin kaplanmasında

C) Metallerin sertleştirilmesinde  D) Metallerin bükülmesinde

 

16.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi pillerin çalışma prensibi bakımından yanlıştır?

A) Elektrot ya da elektrotların boyutları pilin gerilimini etkilemez.

B) Elektrolitin miktarı pilin gerilimini etkilemez.

C) Seçilen elektrolit ve elektrotların cinsi pilin gerilimini etkilemez.

D) Pilin gerilimi, pilin ömrünü etkilemez.

 

17.  Aşağıdakilerden hangisi elektrik akımından korunma yollarından biri değildir?

A) Nemli yerlerde de kuru yerlerde kullanılan tesisat malzemelerinden kullanmak

B) İletkenleri yalıtkan kılıflar içine almak

C) Gerekmedikçe enerji altında çalışmamak

D) Nemli yerlerde lastik eldiven ve çizme giymek

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

 

18.  ( )Sıvılarda iyonların akım taşıyabilmeleri için ortamda bir kimyasal  tepkimenin

olması gerekir.

 

19.  ( )Bir amper, birim zamanda geçen 1 kulonluk yük miktarıdır.

 

20.  ( )10 kA, 1.10^7 mA’e eşittir.

21.  ( )Isıtıcı yapımında özdirenci düşük iletkenler kullanılır.

22.  ( )Jul Kanununa göre,  bir iletken  telden elde edilecek ısı miktarı, telden geçen akıma

ve geçen akımın süresine bağlıdır.

23.  ( )Manyetik alanlar, ses ve görüntünün iletiminde de kullanılır.

24.  ( )Manyetik alanlar, görüntüleme teknolojilerinde kullanılmaz.

25.  ( )Bir elektromıknatısın çekim gücü,  bobinin sarım sayısı ve nüvesinin  geçirgenlik

kalitesine bağlıdır.

26.  ( )Bir atom uyarılınca bir elektronu yörünge sıçraması yapar. Enerjisi azalan elektron

eski yörüngesine dönerken foton salar.

27.  ( )Elektromıknatıs, bobininden akım geçmezken de bir demir parçasını çekebilir.

28.  ( )Televizyonun yanındayken cep telefonu çalınca görüntünün bozulmasının nedeni

cep telefonundan yayılan elektromanyetik dalgalardır.

29.  ( )Pillerin ömürleri (kullanım süreleri), pili oluşturan elektrolit ve elektrotun cinsine

bağlı değildir.

30.  ( )Bir pilde kullanılan elektrolit ve elektrotun cinsi pilin gerilimini ve ömrünü,

bunların miktarı ya da büyüklükleri ise pilin sadece ömrünü belirler.

31.  ( )İletkenlerin yalıtkanları, kısa  devrelerde oluşacak sıcaklığa dayanacak kadar iyi

yalıtkan olmalıdır.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

32.  Elektrik akımı katılarda …………. elektronlar ve sıvılarda ……….. sayesinde

geçekleşir.

33.  250 mA ………….. A’dir.

34.  Direnci 100  ohm olan  ve şebekeden 1 A akım çeken  bir ütü,  1 dakikada  ……………

kalorilik ısı enerjisi üretir.

35.  Bir alıcıdan 1 saniyede 624.10 ‘10 elektron yükü geçmişse bu alıcıdan ….. amperlik akım geçmiştir.

36.  Mıknatısın manyetik alanından etkilenmeyen maddelere …………… olmayan

maddeler denir.

37.  Şebeke akımının eğrisi …………… eğri şeklindedir.

38.  Faraday Kanunu’na göre bir elektroliz olayında açığa çıkan madde miktarı, elektrolit

içerisinden geçen yük (akım) miktarı ile …………. orantılıdır.

 

3.AKIM YOĞUNLUĞU

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

 

1.  Aşağıdaki iletken özelliklerinden hangisi bir iletkenin kesiti belirlenirken dikkate

alınmaz?

A) İletkenden geçecek azami akım değeri  B) Kullanılacağı ortamın sıcaklığı

C) İletkenin yalıtkan maddesinin cinsi  D) İletkenin yalıtkan maddesinin rengi

 

2.  Aşağıda kesitleri verilen iletkenlerden en çok akımı hangisi geçirir?

A) 6 mm2

B) 4 mm2

C) 2,5 mm2

D) 1,5 mm2

 

3.  Akım yoğunluğu 10 A/mm2olan bir iletkenin kesiti 2,5 mm2dir. İletkenin geçirebileceği azami akım miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 12.5 A  B) 7.5 A  C) 25 A  D) 4 A

 

4.  1,5 mm2kesitindeki bir iletkenden 15 A geçmektedir. İletkenin akım yoğunluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 22.5 A/mm2

B) 10 A/mm2

C) 16.5 A/mm2

D) 13.5 A/mm2

 

4.ELEKTROMOTOR KUVVET (EMK) VE GERİLİM

 

.Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

 

1.  Bir iletkende indüklenen gerilimin değeri aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

A) İletkenin boyuna    B) İletkenin hareket hızına

C) İletkeni etkiyen alanın şiddetine  D) İletkenin kesitine

 

2.  Aküler neden çok hücreli yapılırlar?

A) Gerilimi artırmak için  B) Enerji miktarını artırmak için

C) Akımı artırmak için D) Hiçbiri

 

3.  Akülerde bir hücrede çok sayıda elektrot kullanılmasının sebebi aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Gerilimi artırmak için  B) Enerji miktarını artırmak için

C) Akımı düşürmek için D) Hiçbiri

 

4.  Bir pilin gerilimi aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

A) Elektrolitin cinsine  B) Elektrotun cinsine

C) Elektrotların büyüklüğüne  D) Ortamın erime ve osmotik basıncına

 

5.  Bir termokupulun boştaki uçlarından elde edilen gerilimin miktarı aşağıdakilerden

hangisine bağlı değildir?

A) İletkenlerin cinsine  B) Birleşim yüzeyinin büyüklüğüne

C) Birleşim yüzeyine uygulanan ısıya  D) İletkenlerin rengine

 

6.  Aşağıdaki yarıiletken madde birleşimlerinden hangisi ile bir termopil elde edilebilir?

A) P-P birleşimi  B) P-N birleşimi  C) N-N birleşimi D) Hiçbiri

 

7.  I. Sıcaklık ölçümü

II. Isı kontrolü

III. Büyük güçlü alıcıların beslenmesi

Yukarıdakilerden hangisi termokuplların kullanım alanlarından değildir?

A) I  B) II  C) III D) Hepsi

 

8.  Bir fotopil yapımı için kullanılacak maddelerin son yörünge elektron sayıları

aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 6  B) 5  C) 4 D) 3

 

9.  Aşağıdakilerden hangisi piezo elektriğin kullanım amaçlarından biri değildir?

A) Mesafe ölçümü    B) Basınç ölçümü

C) Osilatör devreleri D) Doğrultma devreleri

 

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

 

10.  ( )Bir iletken, bir manyetik alanla aynı yönde ve aynı hızla hareket ettirilirse iletken

uçlarında gerilim oluşur.

11.  ( )Akülerde bir elektrotun tek bir metal yerine birbirine bağlanmış çok sayıda

metalden yapılmasının nedeni, akülerden uzun süre elektrik enerjisi alabilmektir.

12.  ( )Aynı malzemelerden yapılmış iki pilden, büyük hacimli olan ile küçük hacimli

olan arasında, aynı güçteki alıcıları besleme süreleri bakımından bir fark yoktur.

13.  ( )Emk ve gerilimin birimi A’dir.

14.  (  )Bir devrede kaynağın uçlarına bağlı bir voltmetre, devre açıkken kaynağın

emk’sini gösterir. Devre kapalıyken de kaynağın gerilimini gösterir.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

15.  12 V’luk aküler, 6 hücreden oluşuyorsa her bir hücrenin gerilimi ……. V’tur.

16.  Termokupllar, ısı kontrol devrelerinde ……………. ölçümünde kullanılırlar.

17.  Pozitif yarıiletken bir madde elde edebilmek için son yörünge elektron sayıları dört

olan maddelere, son yörünge elektron sayıları ………… olan maddeler eklemek

gerekir.

18.  Bir piezo elektrik kristali, ses dalgalarının enerjisini elektrik enerjisine

dönüştürebileceği için bir ses devresinde …………… olarak kullanılabilir.

19.  Bir alıcının uçlarına bağlı bir voltmetre alıcı uçlarındaki …………. gösterir.

 

 

 CEVAPLAR

 

1.ELEKTRİK ENERJİSİ VE TEMEL BİRİMLERİ

 

1  C

2  C

3  B

4  B

5  A

6  B

7  C

8  A

9  C

10  D

11  D

12  D

13  Y

14  Y

15  D

16  D

17  Y

18  Y

19  Y

20  D

21  NÜKLEER

22  GELGİT

23  İLETKEN

24  8

25  POTANSİYEL

26  ŞİMŞEK

27  VOLTMETRE

28  KAPANIR-AÇILIR

29  İYONİZE

30  TOPRAK

 

2.ELEKTRİK AKIMI, ÇEŞİTLERİ VE ETKİLERİ

 

1  D

2  B

3  C

4  D

5  B

6  D

7  B

8  A

9  A

10  C

11  C

12  B

13  C

14  D

15  D

16  C

17  A

18  D

19  D

20  D

21  Y

22  D

23  D

24  Y

25  D

26  D

27  Y

28  D

29  Y

30  D

31  D

32  SEBEST-İYONLAR

33  0.25

34  144

35  MİKRO

36  MANYETİK

37  SİNÜSOİDAL

38  DOĞRU

 

3.AKIM YOĞUNLUĞU

 

1  D

2  A

3  C

4  B

 

4.ELEKTROMOTOR KUVVET (EMK) VE GERİLİM

 

1  D

2  A

3  B

4  C

5  D

6  B

7  C

8  A

9  D

10  Y

11  D

12  Y

13  Y

14  D

15  2

16  ISI (SICAKLIK)

17  3

18  MİKROFON

19  GERİLİMİ

 

 

3 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here