Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.

1.  Etrafımızdaki fiziksel değişiklikleri algılayan elemanlara………………………Bu
değişiklikleri elektriksel sinyallere çeviren elemanlara ise………………..denir.
2.  Ortamdaki ısı değişiklikleri algılayan elektronik elemanlara ……………. sensörü denir.


3.  Sıcaklık ile elektriksel direnci değişen elemanlara genel olarak ……………. denir.
4.  Sıcaklık arttıkça direnci artan eleman………………………………. dir .
5.  Sıcaklık arttıkça direnci azalan eleman………………………………. dir .
6.  Yüksek sıcaklıkların tespitinde daha çok ………………….. kullanılır.
7.  Ortamdaki ısı değişikliğine göre uçlarında gerilim oluşan elemana ………………… denir.
8.  ……………….iki farklı ısı katsayısına sahip metalin birleştirilmesi ile oluşur.
9.  Aralarında elektriksel bağlantının olmadığı veya sensörle algılanacak cismin birbirini
göremediği durumlar da …………………kullanılır.
10.  İçinden akım geçen bobinin çevresinde ……………..alan oluşur.
11.  Bobinin içerisindeki nüvenin hareket etmesi bobinden geçen …………değişime
sebep olur.
12.  Günlük hayatımızda manyetik sensörler daha çok …………..tespitinde kullanılır.
13.  Elektronik devreli manyetik sensörler çevresine sürekli ………….. alan yayar.
14.  Elektronik devreli manyetik sensörlerin etki alanına bir ……….. girdiğinde bobinin
devreden çektiği akımda artış olur.
15.  Elektronik devreli manyetik sensörler genelde …………………olarak kullanılırlar.
16.  Alan etkili manyetik transdüserler ……gerilimle çalışır.
17.  Üzerine uygulanan kuvvete göre elektriksel özelliklerinde değişme gösteren
elemanlara ……………..sensörü denir.
18.  Bir kondasatörün kapasitesi değiştiğinde buna bağlı olarak AC akıma karşı gösterdiği
…………değişir.
19.  ……………………….. esneyebilen bir tabaka üzerine ince bir telin veya şeridin çok
kuvvetli bir yapıştırıcı ile yapıştırılmasından oluşmuştur.
20.  Strain gage sensörlerin üzerine kuvvet uygulandığında üzerindeki telin boyunda
………oluşur.
21.  ………………………………. daha çok elektronik terazilerin yapımında kullanılan
basınç sensörüdür.
22.  Üzerine uygulanan basınca bağlı olarak gerilim üreten kristal yapılı sensörlere
…………………………basınç sensörleri denir.
23.  ………………………. algılayıcılarda kuartz (quartz), roşel (rochelle) tuzu, baryum,
turmalin gibi kristal yapılı maddeler kullanılır
24.  Optik sensörler ……………………etkisi ile çalışan devre elemanlarıdır.
25.  Üzerine ışık düştüğünde direnci azalan, karanlıkta ise direnci artan
elemana………………… foto direnç denir
26.  Foto diyotlar ışık etkisi ile …………………yönde iletken olan diyotlardır.

27.  LED diyodun sağlamlık kontrolünü yaparken ters polarmada …………… direnç
gösterir.
28.  LED ……………….diyot anlamına gelir.
29.  LED diyotlarda kısa bacak ……………… uzun bacak ise ……………….dur
30.  İnfrared diyotun gözle görülmez ………………….. ışık yayar.
31.  ………………… özellikle televizyon veya müzik setlerinin kumandalarında
kullanılır.
32.  ………………………… yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine
dönüştüren yarıiletken maddelerdir.
33.  Güneş pilleri de transistör ve diyotlar gibi ………..……..maddelerden yapılmıştır.
34.  Optokuplör iki devrenin …………….. olarak birbirinden ayrılmasında kullanılır.
35.  Hava basıncındaki titreşimsel değişimlere ………… denir.
36.  Mikrofon …………. işaretlerini ………….. işaretlere dönüştüren transduserdir
37.  Dinamik mikrofonlar …………… alan prensibine göre çalışır.
38.  ……………………. en çok kullanılan mikrofon türüdür.
39.  ………………………. DC akım ile beslenerek kullanıldıkları ve küçük boyutlarda
üretilebildikleri için robotik çalışmalar için uygundur.
40.  Kapasitif mikrofonlar ses sinyallerine göre kapasitesi değişen bir ………….. gibi
çalışır.
41.  Şeritli mikrofonlarla ………………..mikrofonların yapıları birbirine benzer.
42.  ………………………. çok hassas yapılıdırlar, sarsıntıdan, hava akımından,
etkilenirler ve gürültülü çıkış verirler.

43.  ………………………… bir hazne içinde doldurulan karbon tozu zerrecikleri ve
esnek diyaframdan oluşmuştur
44.  Hoparlörler ………….sinyalini ses sinyaline çevirir.
45.  Hoparlörün sağlamlık testinde …………… kullanırız.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
46.  Ortamdaki fiziksel bir değişikliği aşağıdakilerden hangisi ile algılayabiliriz?
A)  Transistör
B)  Tristör
C)  Transdüser
D)  Triyak
47.  Aşağıdaki kelimelerden hangi ikisi eş anlamlı kabul edilebilir?
I.  Sensör
II.  Transistör
III.  Diyak
IV.  Transdüser
A)  I-II
B)  II-III
C)  I-IV
D)  II-IV

 

48.    Bir uygulamada kullanacağımız sensörü seçerken ilk önce hangi ölçütü
belirlemeliyiz.?
A)  Algılanacak unsuru
B)  Fiyatı
C)  Duyarlılğı
D)  Kararlılığı
49.    Sıcaklık arttıkça direnci düşen eleman aşağıdakilerden hangisidir?
A)  PTC
B)  NTC
C)  LDR
D)  LED
50.    Aktif sensörler dışardan besleme gerilimine ihtiyaç duymayan sensörlerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi aktif sensördür?
51.  Yük hücresi
52.  Isıl çift
53.  Optokuplör
54.  Termokupl
55.    Bir bobinin içindeki nüvenin hareketi ile aşağıdakilerden hangisi değişir?
A)  Bobinin indüktansı
B)  Bobinin kapasitansı
C)  Bobinin uzunluğu
D)  Bobinin kesiti
56.  Toprak altındaki metallerin tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)  Basınç sensörleri
B)  Ağırlık sensörleri
C)  Optik sensörler
D)  Manyetik sensörler
57.  Bir iletkenin basınç ile kesiti azalırsa aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?
I-  Direnci Artar
II-  II-Direnci Azalır
III-  Boyu Uzar
A)  Yalnız I
B)  Yalnız II
C)  I-III
D)  II-III

 

58.  Aşağıdakilerden hangisinin ışık ile direnci değişir?
A)  LDR
B)  NTC
C)  LED
D)  Diyak
59.  İki devre arasındaki elektriksel bağlantıyı kesmek için hangisini kullanmalıyız?
A)  Optokuplör
B)  Strain gage
C)  Yük hücresi
D)  Transistör
60.  Kulaklarımız aşağıdakilerden hangisine benzetilebilir?
A)  Hoparlör
B)  Mikrofon
C)  Foto diyot
D)  LDR
61.  Elektronik göstergeli terazilerde hangi sensörler kullanılmaktadır?
A)  Yük hücresi
B)  Termokupl
C)  Optokuplör
D)  Optik sensör
62.  Dijital fotoğraf makinelerinde kullanılan sensörler aşağıdakilerden hangi sınıfa girer?
A)  Sıcaklık sensörü
B)  Basınç sensörü
C)  Optik sensör
D)  Ses sensörü
63.  Çok yüksek sıcaklıkları ölçmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?
A)  PTC
B)  NTC
C)  Optokuplor
D)  Termokupl
64.  Yalnız geceleri çalışan sokak lambalarında hangi sensör kullanılmış olabilir?

A)  LDR
B)  Yük hücresi
C)  Dinamik mirofon
D)  Manyetik sensör

 

CEVAPLAR:

 

1  Sensör-Transdüser
2  Isı sensörü
3  Isı Transdüseri
4  PTC
5  NTC
6  Termokupl
7  Termokupl
8  Termokupl
9  Manyetik Transdüser
10  Manyetik alan
11  Akım
12  Metallerin
13  M.Alan
14  Metal
15  Metal Dedektörü
16  DC
17  Basınç
18  Direnç
19  straingage
20  Uzama
21  Load cell
22  Piezo elektrik
23  Piezo elektrik
24  Işık
25  Fotodirenç

26  Ters
27  Sonsuz
28  Işık yayan
29  Katot Anod
30  Kızıl ışık
31  İnfared Diyot
32  Güneş Pili
33  Yarı İletken
34  Bağımsız
35  Ses
36  Ses -Elektrik
37  Manyetik
38  Dinamik
39  Kapasitif
40  Katot Anod
41  Kondansatör
42  Dinamik
43  Şeritli

44  Karbon mikrofon
45  Elektrik
46  Avometre
47  C
48  A
49  B
50  B
51  A
51  D
53  D
54  A
55  A
56  B
57  A
58  C
59  D
60  A

 

 

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here